Sylwetka absolwenta

Liczba odwiedzających: 78

Sylwetka Absolwenta Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku
w Józefowie


Absolwent :
• jest dobrze wykształcony i posiada usystematyzowana wiedzę ogólną,
• posiada wizję własnej przyszłości i umiejętności do dalszego samokształcenia oraz korzystanie ze wszystkich dostępnych źródeł informacji,
• odznacza się tolerancją, aktywnością i uczciwości,
• posiada umiejętności interpersonalne: współpraca z innymi, komunikatywność, życzliwość, otwartość na potrzeby innych,
• odznacza się wrażliwością na piękno otaczającego świata,
• prezentuje wysoki poziom kultury osobistej, godnie reprezentuje rodzinę, szkołę, ojczyznę,
• twórczo rozwija problemy, ma krytyczny stosunek do rzeczywistości.