Zebrania i dni otwarte 2023/2024

Liczba odwiedzających: 2812

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024


14.09.2023– zebranie z rodzicami  godz. 17.00– sprawy organizacyjne,
informacja o wewnątrzszkolnym systemie oceniania, wymaganiach edukacyjnych, programie wychowawczo - profilaktycznym, wybory rady rodziców, informacja pedagoga szkolnego, nauczyciela bibliotekarza i organizacja zajęć komercyjnych


16.11.2023– zebranie z rodzicami (Dzień Otwarty) 16:00- 18:00,
informacja o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów, sprawy bieżące


07.12.2023 - zebranie z rodzicami (Dzień Otwarty) 16:00- 18:00
Poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania w klasyfikacji śródrocznej


09.01.2024 - zebranie z rodzicami  godz. 17.00 - poinformowanie o wynikach nauczania i zachowania w klasyfikacji śródrocznej


14.03.2024- zebranie z rodzicami - Dzień Otwarty godz. 16:00- 18:00 klasy I-VII                           

        Zebranie  dla rodziców kl. VIII godz. 16.30- zapoznanie z procedurami egzaminu ósmoklasisty 

 

18.05.2024 - zebranie z rodzicami (Dzień Otwarty) 16:00- 18:00
Poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania w klasyfikacji końcoworocznej.


07. 06.2024– przewidywane oceny na koniec roku szkolnego.